MANAGING COMMITTEE

Name Designation 
CA Tarsem Aggarwal President                                                                                                          
Sh. Vinod Bansal Vice President                                                                                                
Sh. Sulakshan Jindal Secretary                                                                                                            
Prof. Gurdev Sahai Secretary Administration                                                                        
Sh. Harmesh Jindal Joint Secretary                                                                                               
S. Gurmeet Singh Bajaj Cashier                                                                                                                 
Sh. Ashok Jain Ass. Cashier                                                                                                     
Sh. Baij Nath Aggarwal Manager                                                                                                            
Sh. Surinder Sobti  Executive Member