CHIEF GUARDIANS

Chief Guardians - St. Manu's Convent School, Shahkot
Sr. No. Name
1 Late S. Sadhu Singh Bajaj
2 Adv. Ashok Mittal
3 Sh. Paramjit Singh Badesha
4 Late Sh. Vipan Verma
5 Late Sh. Sohan Lal Bajaj
6 Late Sh. Kewal Krishan Jain
7 Late Sh. Tirath Ram Birla
8 Late Sh. Subhash Jindal
9 Late Sh. Ram Saroop Jindal
10 Late Sh. Ralla Ram Aggarwal
11 Late Sh. Rattan Das Kanda
12 Late Sh, Subash Sachdeva